Faktorët që përcaktojnë realizimin e bashkimit kombëtar